హెలెనిస్టిక్ జాతక చార్ట్.

జాతకం, పాశ్చాత్య, హెలెనిస్టిక్, జాతక పటాలు, హోలోగ్రాఫికల్ (డెగ్రో) పదాలతో 'I' చిహ్నం. చార్ట్ ప్రారంభంలో రెండు చుక్కలు క్రిందికి చూపడం, మొదటి చుక్కలు పైకి చూపడం మరియు నాల్గవ చుక్క క్రిందికి చూపడంతో చార్ట్ కనుగొనబడింది.